Integritetspolicy

Allmänt

ErgoNova Sweden AB följer GDPR, den nya dataskyddsförordningen, vilket betyder att vi respekterar våra kunders integritet och rätt att ha kontroll över personuppgifter. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. För att kunna erbjuda våra tjänster behöver vi ibland behandla personuppgifter. De personuppgifter vi samlar in säljs aldrig vidare till tredje part.

Policyn gäller i alla sammanhang – då ErgoNova Sweden AB tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med oss, såsom besök på webbplats. Policyn gäller även uppgifter vi får in via telefon eller uppgifter som du som kund lämnar till oss på annat sätt.

Genom att beställa produkter eller använda de tjänster vi har accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att ErgoNova Sweden AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

ErgoNova Sweden AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. ErgoNova Sweden AB är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som vi låter lagra hos tredje part s.k. personuppgiftsbiträden.

När behandlar vi dina personuppgifter?

Vi måste samla in och behandla uppgifter om dig för att vi ska kunna återkoppla till dig när du har skickat in en intresseanmälan, vill köpa våra varor eller tjänster eller kontaktar oss för service eller information

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du fyller i en intresseanmälan, besöker ett event såsom en mässa som vi deltar i eller när du på annat sätt har kontakt med oss. Informationen som samlas in från dig vid intresseanmälningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med ErgoNova Sweden AB och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden.

ErgoNova Sweden AB samlar även in uppgifter om dig under tiden du är aktiv kund med exempelvis hyresavtal eller om ErgoNova Sweden AB har garantiåtaganden gentemot dig som privatperson eller företag.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter ErgoNova Sweden AB samlar in och behandlar om dig i kan vara:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och mejladress
 • Betalningsuppgifter
 • IP-adress och information om din användning av vår webbplats
 • Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av
 • Vilka av våra event du anmält dig till.
 • Uppgifter om dina inköp

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

ErgoNova Sweden AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
 • Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

Grund för vår behandling av dina personuppgifter

ErgoNova Sweden AB baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, såsom för att genomföra beställningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, såsom garanti- och serviceåtagande. I vissa fall kan ErgoNova Sweden AB ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Hur länge sparar vi uppgifter?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. ErgoNova AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka ErgoNova Sweden AB’s rättsliga intressen, om det tex pågår en juridisk process.

ErgoNova Sweden AB sparar uppgifter i högst 2 år efter det att kunden senast integrerat med oss. Då kund genomfört köp eller annat avtal t.ex. hyresavtal kan ErgoNova komma att spara uppgifterna så länge köpt produkt är användbar och i bruk och ett eventuellt framtida i behov av service och reservdelar finns.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

ErgoNova Sweden AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till finansbolag för upprättande och administration av leasing- och hyresavtal, delbetalningsupplägg eller andra betalningstjänster.

Tredje part som ErgoNova Sweden AB lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund om, får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra ErgoNova Sweden AB och ErgoNova Sweden AB’s samarbetspartners produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till ErgoNova Sweden AB’s avtal med dig som kund.

Om du har valt att teckna en försäkring på ett leasing- eller hyresobjekt kan personuppgifter även komma att lämnas ut till försäkringsbolag. Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av ErgoNova Sweden AB om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata ErgoNova Sweden AB’s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

ErgoNova Sweden AB kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt skriftliga medgivande.

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. ErgoNova Sweden AB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Dina rättigheter

 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. ErgoNova Sweden AB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

a att lämnas ut av ErgoNova Sweden AB om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata ErgoNova Sweden AB’s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

ErgoNova Sweden AB kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt skriftliga medgivande.

Rättigheter som du bör känna till

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.

 • Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag.
 • Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
 • Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.
 • Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy. Vi kommer meddela ändringarna på ErgoNova Sweden AB’s hemsida och även upplysa om ändringarna vi gjort i dataskyddspolicyn.

Kontakta oss

Du är givetvis välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller synpunkter som rör vår säkerhet. Personuppgiftsansvarig är ErgoNova Sweden AB med organisationsnummer: 556790-2365, mejl: info@ergonova.se

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies här.

För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida hhttps://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/